Daniel Koszczan – nauczyciel dyplomowany, pracuje jako nauczyciel od 2003 r. Ukończona uczelnia: Politechnika Lubelska - Inżynierskie Zastosowanie Informatyki. Dodatkowe kwalifikacje: „Informatyka w szkole” (studia podyplomowe) - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. Egzaminator ECDL.

Aleksandra Kozłowska - nauczyciel kontraktowy, pracuje jako nauczyciel od 2010 r.  Ukończone uczelnie: Uniwersytet Rzeszowski (licencjat), Politechnika Rzeszowska (magisterskie uzupełniające). Kierunek studiów: nauczanie matematyki i informatyki.

PSO

PSO


PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

1.  Obszary aktywności ucznia związane z procesem uczenia się oraz sposoby ich oceniania:
1) Odpowiedź ustna
a) zakres materiału: szczegółowo 3 ostatnie lekcje;     
b) poprawa oceny na następnej lekcji z inicjatywy ucznia.
2) Kartkówka
a)niezapowiedziana przez nauczyciela;
b)zakres materiału: maksymalnie 3 ostatnie lekcje;
c)kartkówka zapowiedziana przez nauczyciela może obejmować większą partię materiału
3) Sprawdzian pisemny lub przy komputerze
a) po każdym dziale;
b) zakres materiału: wiadomości z całego działu;
c) obejmuje zadania rachunkowe i problemowe o różnym stopniu trudności;
d) poprawa oceny: odpowiedź ustna lub praca pisemna;
e) do wglądu u nauczyciela do końca roku szkolnego.
4) Aktywność
a) zakres      oceniania:  aktywność na lekcjach, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, współpraca w zespole, udział w dyskusjach prowadzących do wyciągania wniosków.
b)uczeń może otrzymywać za aktywność na  lekcjach plusy, gdy zgromadzi trzy plusy otrzymuje ocenę bardzo dobrą.
c)W  przypadku dużej aktywności na lekcji uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą.
5)Zadanie domowe
a) oceniane przy okazji pytania ustnego.
b) Za zgłoszenie 3 braków zadania uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
6)Praca dodatkowa
a) ocena zależy od poziomu zaangażowania, zainteresowania uczniów i nauczyciela;
b) zakres wiadomości - według istniejących potrzeb: referaty, artykuły z czasopism;
c) dodatkowa praca może być również nagrodzona plusem w dzienniku.
7)Konkursy przedmiotowe
a) zakres wiadomości: materiał obowiązkowy i nadobowiązkowy;
b)oceny:
- udział w konkursie- 6 jako ocena cząstkowa,
- szczególne osiągnięcia na dalszych etapach - 6 na półrocze lub  koniec roku szkolnego.
2. Wymagania organizacyjno- dydaktyczne:

1)Ocenianiem obejmuje się wiadomości, umiejętności i postawy uczniów.
2)Ocenianie dokonywane jest systematycznie w różnych formach i w warunkach zapewniających obiektywność oceny.
3)Uczeń oceniany jest na bieżąco oraz w trybie klasyfikacyjnym na koniec semestru i na koniec roku szkolnego.
4)Na ocenę śródroczną i końcoworoczną maja wpływ oceny cząstkowe według  następującej wagi:
- sprawdzian lub test,
- kartkówka,
- odpowiedź ustna,
- projekt,
- aktywność,
- referat lub inna praca dodatkowa.
5) Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 1 raz w danym półroczu (przy jednej godzinie w tygodniu) lub  2 razy (przy dwóch lub więcej godzinach w tygodniu). Obejmuje ono odpowiedź ustną i kartkówkę niezapowiedzianą i brak zadania domowego. Nieprzygotowanie niewykorzystane w pierwszym półroczu nie przechodzi na drugie.
6)Uczeń nieobecny na zapowiedzianym, obowiązkowym sprawdzianie ma obowiązek napisać ten sprawdzian w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie później jednak niż dwa  tygodnie po powrocie ucznia do szkoły.
7)Uczeń ma prawo do jednorazowej, dobrowolnej poprawy zadania klasowego do dwóch tygodni od oddania poprawionych przez nauczyciela prac. Punktacja i kryteria oceny za pracę poprawioną są takie same jak za pierwotną.
8)Uczeń celowo łamiący zasady uczciwości i obiektywizmu podczas sprawdzania osiągnięć np. poprzez odmowę oddania pracy kontrolnej, celowego nierozwiązywania zadań w celu skorzystania z przywileju poprawy pracy ocenionej na niedostateczny, itp. traci prawo do poprawy oceny.
9)Nauczyciel ma obowiązek poinformować uczniów o ocenach z kartkówek w terminie 5 dni (roboczych), zaś o ocenach z klasówek w terminie 10 dni roboczych od ich przeprowadzenia. W uzasadnionych przypadkach (np.: wycieczka, choroba, itp.) termin ten może ulec koniecznemu wydłużeniu.
10)Prace nadobowiązkowe nagradzane są oceną bdb.
11)Uczeń ma obowiązek systematycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym powinny znajdować się zapisy tematów, notatki, zapisy poleceń ustnych lub pisemnych prac domowych.
12)Uczeń ma obowiązek posiadać na lekcji zeszyt przedmiotowy oraz podręcznik. Dopuszcza się sytuację, gdy na ławce znajduje się jeden podręcznik. Brak zeszytu przedmiotowego lub  podręcznika uczeń zgłasza na początku lekcji.
13)Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu końcowego lub zaliczeniowego. Oceniana jest całościowa praca i postawa ucznia w ciągu semestru i roku szkolnego.
14)Warunki  i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej określa Szkolny System Oceniania.
3. Ogólne kryteria oceniania wiadomości i umiejętności

1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a)      inicjuje projekty i przewodniczy im,
b)      bezbłędnie rozwiązuje zadania,
c)      ma gruntowną i utrwaloną wiedzę oraz wykazuje się wymaganymi umiejętnościami,
d)      poszukuje nowych metod rozwiązywania zadań problemowych,
e)      startuje w konkursach,
f)      z własnej inicjatywy pomaga innym,
g)      asystuje nauczycielowi podczas zajęć.


2)  Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:


a)      aktywnie uczestniczy w lekcjach i projektach,
b)      bezbłędnie rozwiązuje zadania,
c)      opanował wszystkie umiejętności z podstawy programowej,
d)      samodzielnie dobiera środki i sposoby rozwiązywania zadań problemowych; potrafi się posłużyć wieloma różnymi metodami w celu osiągnięcia efektu.
.

3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a)      chętnie wykonuje ćwiczenia, aktywnie uczestniczy w lekcjach i projektach,
b)      rozwiązuje trudniejsze zadania, choć zdarzają mu się pomyłki,
c)      w znacznym stopniu opanował umiejętności z podstawy programowej,
d)      rozumie zadania problemowe, rozwiązuje je jednak metodami standardowymi (szablonowymi).

4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)      chętnie wykonuje ćwiczenia,
b)      rozwiązuje proste zadania, przy trudniejszych popełnia liczne błędy,
c)      opanował umiejętności z podstawy programowej w stopniu średnim,
d)      stara się rozwiązywać zadania problemowe, do sukcesu potrzebuje jednak pomocy nauczyciela.


5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a)      wykazuje minimalne zaangażowanie w czasie ćwiczeń,
b)      potrafi rozwiązać niektóre proste zadania,
c)      opanował niewielką część umiejętności z podstawy programowej,
d)      nie rozumie omawianych problemów,
e)      nie rozwiązuje zadań problemowych