Współpraca z rodzicami

Współpraca z rodzicami

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Celem współpracy z rodzicami jest aktywny udział rodziców w życiu szkoły.
Nasze priorytety:
1. Nadrzędną wartością i wspólnym celem rodziców i szkoły jest dobro ucznia i jego wszechstronny rozwój.
2. Dążenia rodziców i szkoły zmierzają do kształtowania relacji opartych na partnerskiej, podmiotowej współpracy w celu zapewnienia uczniowi optymalnych warunków rozwoju.
3. Rozwijanie poczucia współodpowiedzialności rodziców za efekty kształcenia i wychowania, dążenie do usprawnienia pracy wychowawczej szkoły.
Planowane działania
I. Włączenie rodziców do szerokiego udziału w organizowaniu pracy szkoły:
1. Diagnoza wzajemnych relacji między szkołą a rodziną ucznia.
2. Zapoznanie rodziców z przysługującymi im prawami współdecydowania w sprawach edukacji ucznia i zachęcanie do aktywnego włączania się w proces wychowawczy w szkole.
3. Badanie oczekiwań rodziców wobec szkoły i uwzględnianie ich w planie pracy szkoły ( program wychowawczy, program profilaktyczny).
4. Ustalenie jasnych zasad współpracy możliwych do zaakceptowania przez wszystkie podmioty we wzajemnych relacjach.
5. Organizacja wzajemnych kontaktów (ustalenie terminów konsultacji dla rodziców, formy zawiadomienia o spotkaniach).
6. Włączanie rodziców w realizację procesu dydaktyczno – wychowawczego, pomoc w organizowaniu imprez, zakupie nagród i pomocy dydaktycznych.
II. Proponowanie form kontaktów przyczyniających się do doskonalenia dotychczasowych form współpracy oraz poszukiwania nowych pogłębiających sens wartości podejmowanych wspólnie działań:
1. Systematyczne i atrakcyjne organizowanie różnorodnych form pedagogizacji – wykłady w czasie spotkań z rodzicami oraz (w miarę potrzeb ) spotkania ze specjalistami.
2. Stworzenie rodzicom możliwości wyrażania opinii o pracy szkoły w czasie spotkań Rady Rodziców z dyrektorem szkoły.
3. Pozyskiwanie rodziców do działań na rzecz doskonalenia bazy materiałowej szkoły.
4. Angażowanie rodziców w życie szkoły, opieka podczas wycieczek.
III. Wspomaganie działań wychowawczych i integrowanie zabiegów wychowawczych w relacjach nauczyciel – uczeń - dom rodzinny:
1. Indywidualne kontakty nauczyciela z rodzicami:
• Systematyczne prowadzenie z rodzicami rozmów dotyczących dziecka, jego rozwoju i funkcjonowania w szkole i w domu.
• Uzgadnianie rodzaju, kierunku i zakresu działań wychowawczych wspólnie realizowanych w domu i w szkole.
Spotkania ze wszystkimi rodzicami:
• Pedagogizacja rodziców - przekazywanie wiedzy pedagogicznej dotyczącej dziecka i jego rozwoju, jego potrzeb, możliwości i powinności rodziców wobec dziecka, a także zagrożeń.
• Przekazywanie informacji dotyczących zmian w prawie oświatowym.