Biblioteka

Biblioteka

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W LUBACZOWIE

I.      POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

1.      Biblioteka szkolna jest:
1)      interdyscyplinarną pracownią,
2)      ośrodkiem edukacji czytelniczo - medialnej uczniów,
3)      ośrodkiem informacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 

2.      Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły:
1)      kształcąco – wychowawczej,
2)      diagnostycznej,
3)      kulturalno - wychowawczej.
 

3.      Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z innych bibliotek i środków informacji.
 

4.      Bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną sprawuje Dyrektor Szkoły.
 

5.      Dyrektor Szkoły zapewnia środki finansowe na sprawną działalność biblioteki w tym: wyposażenie, książki i inne pomoce dydaktyczne.
 

6.      Dyrektor Szkoły zatrudnia odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w porozumieniu z Organem Prowadzącym Szkołę.
 

7.      W przypadku zatrudnienia dwóch lub więcej nauczycieli bibliotekarzy, Dyrektor Szkoły powierza jednemu z nich funkcję koordynatora, który odpowiada za całokształt pracy i prawidłowe funkcjonowanie biblioteki szkolnej i czytelni.
 

8.      Biblioteka szkolna składa się pomieszczenia z wydzieloną:
1)      wypożyczalnią i stanowiskiem komputerowym dla nauczyciela bibliotekarza;
2)      czytelnią umożliwiającą prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego z grupą uczniów przy stanowiskach komputerowych.
 

9.      Biblioteka szkolna gromadzi:
1)      książki zgodne z potrzebami szkoły oraz zainteresowaniami uczniów i nauczycieli,
2)      czasopisma dla nauczycieli i uczniów,
3)      publikacje i pomoce dydaktyczne opracowane przez nauczycieli,
4)      płyty CD,
5)      ulotki i informatory uczelni wyższych,
6)      przepisy oświatowe i inne,
7)      inne pomoce dydaktyczne itp.
 

10.      Wydatki na bibliotekę pokrywane są z budżetu szkoły;
1)      wysokość kwoty przeznaczonej na potrzeby biblioteki ustalana jest przez dyrektora szkoły,
2)      propozycje wydatków na doposażenie księgozbioru bibliotecznego zatwierdza Dyrektor szkoły,
3)      działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.
 

11.      Czas pracy biblioteki:
1)      biblioteka i czytelnia udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktyczno wychowawczych, zgodnie z organizacją roku szkolnego,
2)      czas otwarcia biblioteki uzgodniony jest z Dyrektorem szkoły;
 

12.      Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują:

1)      w zakresie pracy pedagogicznej:
a)      udostępnianie zbiorów (książek i innych źródeł informacji),
b)      udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,
c)      wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
d)      informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach,
e)      dostarczanie uczniom i nauczycielom środków dydaktycznych,
f)      prowadzenie działań rozwijających i pobudzających indywidualne zainteresowania uczniów,
g)      wspomaganie działań szkoły w realizacji programów nauczania, szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki,
h)      prowadzenie zajęć rozwijających czytelnictwo,
i)      tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
j)      prowadzenie różnych form informacji o książkach,
k)      przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych i w miarę możliwości wycieczek do innych bibliotek,
l)      udzielanie pomocy nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, organizacjom młodzieżowym i kołom zainteresowań w przeprowadzeniu różnych form zajęć dydaktyczno – wychowawczych w bibliotece i w przygotowaniu imprez czytelniczych,
m)      organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
n)  przedstawianie radzie pedagogicznej sprawozdania z pracy biblioteki zawierającego ocenę stanu czytelnictwa, krótką charakterystykę przebiegu pracy i wynikające z niej wnioski.
o)      promowanie czytelnictwa poprzez stronę internetową,
p)     informowanie o wydarzeniach kulturalno - czytelniczych o zakresie regionalnym i ogólnopolskim ,
r)      współpracę z innymi bibliotekami.

2)      w zakresie pracy organizacyjnej:
a)      gromadzenie i ewidencję zbiorów,
b)      konserwację i selekcję zbiorów,
c)      opracowanie biblioteczne zbiorów,
d)      organizację warsztatu informacyjnego,
e)      organizację udostępniania zbiorów,
f)       uzupełnianie strony internetowej biblioteki szkolnej,
g)  umieszczanie na stronie internetowej biblioteki informacji o nowościach czytelniczych i konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną,
h)     informowanie o aktualnym stanie czytelnictwa w szkole.

3)      w zakresie współpracy z rodzicami i instytucjami  wychowania równoległego:
a)      poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie rodziców o czytelnictwie uczniów,
b)      organizowanie, w miarę potrzeb i możliwości, wycieczek do bibliotek różnych sieci i ośrodków informacji,
c)      uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych oraz zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych.
 

 

13.      Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
1)      Z biblioteki szkolnej mogą korzystać:
•      uczniowie szkół dla młodzieży i dorosłych na podstawie zapisów w dziennikach lekcyjnych i karty czytelnika biblioteki,
•      rodzice uczniów (karta czytelnika),
•      nauczyciele (karta czytelnika),
•      pozostali pracownicy  szkoły (karta czytelnika).
 

14.      Użytkownicy biblioteki, którzy przestają być uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły, zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką szkolną. Nauczyciel- bibliotekarz podpisuje kartę obiegową potwierdzającą zwrot dokumentów wypożyczonych w bibliotece lub do pracowni przedmiotowej.
 

15.      Użytkownicy biblioteki mają prawo do informacji i korzystania  nieodpłatnie ze wszystkich zasobów biblioteki.
 

16.      Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 

17.      Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
 

18.      Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
 

19.      W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
 

20.      Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.


21.      ZASADY WSPÓŁPRACY Z UCZNIAMI


1)      Biblioteka szkolna jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla  ucznia.
2)      Biblioteka szkolna stara się wspierać indywidualny rozwój ucznia przy ścisłej współpracy z pedagogiem szkolnym i nauczycielami.
3)      Biblioteka upowszechnia treści edukacji zdrowotnej przy współpracy z pielęgniarką szkolną  i w oparciu o program wychowawczy i profilaktyczny szkoły.
4)      Biblioteka pracuje nad kształtowaniem u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu.
5)      Nauczyciele-Bibliotekarze starają się przeciwdziałać wszelkim formom dyskryminacji i upowszechniać wiedzę o prawach człowieka i ucznia.
6)      Uczniowie szkoły mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w pracy Koła Biblioteki Szkolnej.
7)      W bibliotece przestrzega się przepisów i zasad BHP.
 

22.      ZASADY WSPÓŁPRACY Z NAUCZYCIELAMI


1)      Wspieranie nauczycieli w ich pracy zawodowej i doskonaleniu własnym.
2)      Dostarczanie środków dydaktycznych.
3)      Wspieranie nauczyciela w procesie dydaktycznym i wychowawczym.
4)      Współpraca nauczycieli wszystkich przedmiotów z biblioteką,  odwoływanie się do jej zasobów  i warsztatu informacyjno- bibliograficznego.
5)      Informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów.
6)      Uczestniczenie w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisami w planie pracy szkoły.
 

23.      ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI


1)      Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez polecanie im odpowiedniej literatury.
2)      Popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
3)      Informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów.
 

24.      ZASADY WSPÓŁPRACY Z INNYMI BIBLIOTEKAMI


1)      Wspólne organizowanie imprez czytelniczych.
2)      Wymiana wiedzy i doświadczeń.
3)      Wypożyczenia międzybiblioteczne.
4)      Udział w targach i kiermaszach.

II.      REGULAMIN WYPOŻYCZALNI


1.      Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
2.      Jednorazowo można wypożyczać 3 książki:
•      lektury na okres 2 tygodni
•      pozostałe na okres 1 miesiąca
3.      W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
4.      Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu.
5.      Czytelnik może zarezerwować potrzebną  mu pozycję.
6.      Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
7.      Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
8.      W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą lub inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza.
9.      Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
10.      Czytelnicy (pracownicy, uczniowie) opuszczający szkołę zobowiązani są do zwrotu materiałów wypożyczonych z biblioteki.

III.      REGULAMIN CZYTELNI


1.      Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
2.      Przed wejściem do czytelni należy pozostawić (w wyznaczonym na to miejscu) teczki, książki i okrycia wierzchnie. 
3.      W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
4.      Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza szkołę.
5.      Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
6.      Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.
7.      W czytelni obowiązuje cisza.
8.      Nie wolno spożywać posiłków w czytelni.
9.      Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.

IV. KORZYSTANIE ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH


1.      Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.
2.      Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie z programu MOL, ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz Internetu.
3.      Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących.
4.      Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza, po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.
5.      Użytkownik powinien umieć obsługiwać komputer przynajmniej w podstawowym zakresie.
6.      Przy jednym stanowisku mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.
7.      Internet powinien służyć wyłącznie do celów edukacyjnych.
8.      Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 

 

 

   

W RAMACH REALIZACJI

„NARODOWEGO   PROGRAMU   ROZWOJU   CZYTELNICTWA”

BIBLIOTEKA SZKOLNA OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE 

NA ZAKUP  

LEKTUR I NOWOŚCI WYDAWNICZYCH.

WŚRÓD NICH ZNALAZŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE POZYCJE:

1. 19 razy Katherine – John Green

2. 4.50 z Paddington - Agatha Christie

3. ABC - Agatha Christie

4.    Alchemik CD mp3 - Paulo Coelho

5.        Alphaville - Michael Codella

6.      Anioł stróż (AUDIOBOOK)  - Nicholas Sparks

7. Anioły i demony - Dan Brown

8.    Anioły i demony (AUDIOBOOK) Dan Brown

9.    Ani słowa prawdy (AUDIOBOOK) - Jacek Piekara

10.   Archipelag GUŁag. 1918 - 1956 - Aleksander Sołżenicyn

11.  Bajki robotów CD - Stanisław Lem

12. Bazar złych snów - Stephen King

13.  Bezpieczna przystań (AUDIOBOOK) - Nicholas Sparks

14.  Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń! (AUDIOBOOK) - Nick Vujicic

15. Bezsenność   –   Stephen King

16.  Biała gorączka (AUDIOBOOK) - Jacek Hugo-Bader

17.    Biały murzyn - Michał Bałucki

18.    Biały zamek - Orhan Pamuk

19.  Błękitna krew - Harlan Coben

20.  Błyskawiczne wywieranie wpływu. Jak motywować siebie i innych... - Michael V. Pantalon

21.  Bohaterki Powstańczej Warszawy - Barbara Wachowicz

22. Bóg nigdy nie mruga - Regina Brett 

23. Bóg zawsze znajdzie Ci pracę. 50 lekcji jak szukać spełnienia - Regina Brett

24. Brzemię -   Przemysław Słowiński

25.    Buszujący w zbożu - J.D. Salinger

26.  Buty Ikara. Biografia Edwarda Stachury - Marian Buchowski

27. Carrie - Stephen King

28.  Cedvet Bej i synowie - Orhan Pamuk

29.  Chłopiec i pies - Wendy Holden

30. Chudszy - Stephen King

31. Cisza - Becca Fitzpatrick

32.  Coś, o czym chciałam ci powiedzieć - Alice Munro

33.  Córka Czarownic - Dorota Terakowska

34. Creskendo - Becca Fitzpatrick

35. Cujo - Stephen King

36.  Cynkowi chłopcy - Swietłana Aleksijewicz

37. Czarna bezgwiezdna noc - Stephen King

38.    Czarna kawa - Agatha Christie

39.  Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości - Swietłana Aleksijewicz

40. Czarnoksiężnik z Archipelagu - Ursula K. Le Guin

41. Czarownik Iwanow - Andrzej Pilipiuk

42.  Czasy sekondhand. Koniec czerwonego człowieka - Swietłana Aleksijewicz

43. Cztery pory roku - Stephen King

44. Detektywi w służbie miłości - Agatha Christie

45.  Dla ciebie wszystko - Nicholas Sparks

46. Dom nad kanałem - Agatha Christie

47. Dom zbrodni - Agatha Christie

48. Droga donikąd - Józef Mackiewicz

49.  Drogie życie - Alice Munro

50.  Drugie opowieści afrykańskie - Doris Lessing

51.  Dyskretny bohater - Mario Vargas Llosa

52.  Dziecko ciemności - Graham Masterton

53. Dziewczyna, która kochała Toma Gordona – Stephen King

54.    Dziewczyna z pociągu - Paula Hawkins

55.    Dziwna myśl w mej głowie - Orhan Pamuk

56. Ekskluzywny żebrak, czyli ks. Jan Kaczkowski   - Jan Kaczkowski

57. Finale - Becca Fitzpatrick

58. Godzina zero - Agatha Christie

59. Gra Geralda - Stephen King

60. Grunt pod nogami - Jan Kaczkowski

61. Gwiazd naszych wina - John Green

62.  Haśka. Poświatowska we wspomnieniach i listach - Mariola Pryzwan

63.  Historia świąt chrześcijańskich - Robert Fery

64. Hotel Bertram - Agatha Christie

65. I nie było już nikogo - Agatha Christie

66.  Igrzyska śmierci. Kosogłos - Suzanne Collins

67. Igrzyska śmierci. Trylogia  - Suzanne Collins

68. Igrzyska śmierci. W pierścieniu ognia - Suzanne Collins

69.  Inne kolory - Orhan Pamuk

70.  Jawne tajemnice - Alice Munro

71. Jedyna szansa - Harlan Coben

72. Jennifer, Liam i Josh. Igrzyska śmierci - Danny White

73. Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym - Regina Brett

74. Joyland- Stephen King

75.   Jutra może nie być - Gabriela Gargaś

76.  Kamieniem w kolumnę - Apolinary Baca

77. Karty na stół -   Agatha Christie

78.  Katarzynka - Patrick Modiano

79. Kieszeń pełna żyta   - Agatha Christie

80.  Kłania się PRL - Stefania Grodzieńska

81.  Kocha, lubi, szanuje - Alice Munro

82.  Kolaże - Wisława Szymborska

83. Komornik - Michał Gołkowski

84. Komórka -   Stephen King

85. Koniec warty - Stephen King

86. Kosogłos - Suzanne Collins

87. Kot wśród gołębi -Agatha Christie

88.  Kraina wódki - Mo Yan

89.  Krąg - Dave Eggers

90.  Krime story - Marcin Gutkowski

91. Krótka historia czasu - Stephen W. Hawking

92. Ks. Jan Kaczkowski ( 1977 – 2016 ). Wspomnienie

93.  Księżna Łowicka - Wacław Gąsiorowski

94.  Księżyce Jowisza - Alice Munro

95. Kurtyna - Agatha Christie

96. Litr ciekłego ołowiu - Andrzej Pilipiuk

97. Lśnienie - Stephen King

98. Łowca snów - Stephen King

99. Łza - Lauren Kate

100.  Maladie i inne opowiadania - Andrzej Sapkowski

101.  Mara i Dan - Doris Lessing

102.  Marzenie Celta - Mario Vargas Llosa

103.  Mata Hari - Sławomir Leśniewski

104. Mężczyzna w brązowym garniturze - Agatha Christie

105.  Miasto i psy - Mario Vargas Llosa

106. Milion małych kawałków - James Frey

107.   Miłość dobrej kobiety (AUDIOBOOK) - Alice Munro

108. Miłość w czasach zarazy - Gabriel García Márquez

109. Misja: Rodzinka - John-Paul Flintoff, Hariett Green 

110. Moja podróż po Imperium -   Agatha Christie

111.  Moja walka o każdy metr - Thomas Morgenstern

112. Morderstwo na plebanii - Agatha Christie

113. Mroczna połowa - Stephen King

114. My, dzieci z dworca   ZOO - Christiane Felscherinow

115.  Nadal ten sam śnieg i nadal ten sam wujek - Herta Muller

116.   Najdłuższa podróż - Nicholas Sparks

117.    Nawroty nocy - Partick Modiano

118.  Nazywam się czerwień - Orhan Pamuk

119.  . Nemesis - Agatha Christie

120. Nemesis - Isaac Asimov

121. Niedziela na wsi - Agatha Christie

122. Niespodziewany gość -   Agatha Christie

123. Niezwyciężony! Potęga wiary w działaniu - Nick Vujicic

124. Noc i ciemność -   Agatha Christie

125.  Nowe życie - Orhan Pamuk

126.  Obfite piersi, pełne biodra - Mo Yan

127.  Oczy smoka - Stephen King

128.  Odcienie miłości - Alice Munro

129. O krok za daleko - Christian Plowman

130.  Ołowiany świt - Michał Gołkowski

131.  Opowieści afrykańskie - Doris Lessing

132. Ostatni taniec Chaplina - Fabio Stassi

133.  Ostatni świadkowie. Utwory solowe na głos dziecięcy - Swietłana Aleksijewicz

134. Pamiętnik narkomanki - Barbara Rosiek

135.  Pamiętnik przetrwania - Doris Lessing

136. Papierowe miasta - John Green

137.  Paradoks szympansa. Przełomowy program zarządzania umysłem - Steve Peters

138.  Perełka - Patrick Modiano

139. Pierwsze, drugie... zapnij mi obuwie -   Agatha Christie

140. Pięć małych świnek - Agatha Christie

141.  Pochwała macochy - Mario Vargas Llosa

142.  Podpalaczka - Stephen King

143. Posłaniec strachu - Michael Grant

144.   Po zachodzie słońca - Stephen King

145. Przebudzenie - Anthony de Mello

146.  Przyjaciółka z młodości - Alice Munro

147.  Przyjechał cyrk - Marian Promiński

148.  Pułapka na myszy - Agatha Christie

149.  Raj tuż za rogiem - Mario Vargas Llosa

150. Rękopis znaleziony w smoczej jaskini – Andrzej Sapkowski

151.   Rozmowa w "Katedrze" - Mario Vargas Llosa

152. Sklep w Paryżu - Maxim Huerta Hernandez

153. Skrzydła diabła, rogi anioła - Roman Warszewski

154. Słonie mają dobrą pamięć - Agatha Christie

155.  S.T.A.L.K.E.R. Sztywny - Michał Gołkowski

156.  Stalowe Szczury: Chwała - Michał Gołkowski

157.  Stambuł. Wspomnienia i miasto - Orhan Pamuk

158.   Stephen King. Sprzedawca strachu - Robert Ziębiński

159. Stukostrachy   - Stephen King

160. Swoją drogą - Tomek Michniewicz

161.  Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki - Mario Vargas Llosa

162. Szukając Alaski - John Green

163. Śledztwo na cztery ręce - Agatha Christie

164.  Śnieg - Orhan Pamuk

165. Taniec szczęśliwych cieni - Alice Munro

166.   Uciekinier  - Richard Bachman (Stephen King)

167.  Uciekinierka (AUDIOBOOK) - Alice Munro

168.  Warszawa 1944. Alternatywa historii Powstania Warszawskiego - Szymon Nowak

169.  Warszawa. Perła Północy - Maria Barbasiewicz

170.  Wichrowe wzgórza - Emily Jane Bronte

171.  Widok z Castle Rock - Alice Munro

172.  Wilk - Mo Hayder

173.  Wojna nie ma w sobie nic z kobiety - Swietłana Aleksijewicz

174.  Wojenne kłamstwa - Louis Begley

175. W śnieżną noc - John Green,Maureen Johnson, Lauren Myracle

176. Wiedźmin - Andrzej Sapkowski

177.  Willa "Triste" - Patrick Modiano

178. Wyspa Łza – Joanna Bator

179.  Zagubiona dzielnica - Patrick Modiano

180.  Zbyt wiele szczęścia - Alice Munro

181. Złodziejka książek - Markus Zusak

182.  Złoty notes - Doris Lessing

183. Znalezione nie kradzione - Stephen King

184.  Żaby - Mo Yan

185. Żebyś nie zgubił się w dzielnicy - Patrick Modiano

186. Życie na pełnej petardzie - Jan Kaczkowski, Piotr Żyłka

187. Życie to mecz - Paweł Zagumny

 

Recenzje wybranych nowości  Pobierz

Nowe pozycje książkowe dla nauczycieliPobierz

Zalety czytania książekPobierz