Inwestycje i projekty

Inwestycje i projekty

W szkole systematycznie realizowane są projekty współfinansowane przez Unię Europejską. Ich głównym celem jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań. Ponadto pozwalają one na wzbogacenie zaplecza dydaktycznego szkoły.

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez kompleksową termomodernizację szkół średnich

Prace wykonywane są w ramach projektu "Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez kompleksową termomodernizację szkół średnich" współfinansowanego przez Norwegię ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2008, realizowanego przez Powiat Lubaczowski. Dofinansowanie z NMF stanowi 85% wydatków refundowanych.

Akademia Kompetencji Kluczowych - Program Rozwoju Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Polski Południowo-Wschodniej

W ramach projektu uczniowie klas I i II mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach z języka angielskiego, informatyki i przedsiębiorczości.

Zajęcia z języka angielskiego - kurs trwający 30 godzin lekcyjnych, którego celem będzie rozwijanie umiejętności komunikatywnego o posługiwania się językiem, przełamanie bariery językowej i poprawienie płynności wypowiedzi ustnej; 
Zajęcia komputerowe ECDL - kurs trwający 120 godzin lekcyjnych, którego celem będzie przygotowanie do zdobycia certyfikatu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych); w ramach zajęć zorganizowane zostaną egzaminy ECDL;
Zajęcia z podstaw przedsiębiorczości - kurs trwający 20 godzin, którego celem będzie podniesienie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne "Matematyka nie jest trudna - uwierz w siebie"

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przy współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim i będzie trwał przez 3 lata szkolne.

W projekcie uczestniczy 105 uczniów z naszej szkoły podzielonych na 7 grup: 3 grupy rozszerzające i 4 grupy wyrównawcze. Zajęcia w naszej szkole prowadzą: Janina Roczniak (grupa rozszerzająca i grupa wyrównawcza), Justyna Wit (2 grupy wyrównawcze), Katarzyna Wilczyńska (grupa rozszerzająca) i Dariusz Wilczyński (grupa rozszerzająca i grupa wyrównawcza). Wszyscy uczniowie w ramach projektu otrzymali bezpłatne materiały edukacyjne.

"Talk to me" - alternatywne zajęcia językowe

Projekt ma na celu „zwiększenie zdolności systemu do kształcenia zorientowanego na efekty nauczania i uczenia się” organizację pozalekcyjnych kursów językowych połączonych z zajęciami pozaszkolnymi prowadzonymi wyłącznie w języku angielskim. Pozwoli to na praktyczne opanowanie przez nich „żywego” języka, swobodę wypowiedzi w codziennych zajęciach, w stopniu wystarczającym do normalnego oraz bezproblemowego funkcjonowania w anglojęzycznych kulturach i środowiskach. Projekt zapewnia rozwijanie zainteresowań naukowych uczniów, którzy uzyskają dzięki temu większe szanse na kontynuowanie edukacji (np. na uczelniach zagranicznych) lub podjęcie zatrudnienia (po odbyciu międzynarodowych praktyk i staży).

"Młodzi przedsiębiorcy na start"

W trakcie kursu uczniowie nabędą i podniosą swoje umiejętności w zakresie języka Business English, oraz poszerzą wiedzę na temat przedsiębiorczości. Głównym założeniem kursu jest przygotowywanie do egzaminu międzynarodowego BEC (Business English Certificate), który daje lepsze szanse na podjęcie studiów na kierunkach menedżerskich renomowanych uczelni brytyjskich oraz zagadnień przedsiębiorczości niezbędnych do uczestnictwa w programach MBA. W dalszej przyszłości natomiast zwiększa szanse zatrudnienia zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

"Mamy szansę - dajemy szansę"

13 stycznia 2012 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił wyniki konkursu w ramach działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich”. Nasza szkoła  uzyskała dofinansowanie w kwocie 47 tysięcy złotych na realizację projektu „Mamy szansę – dajemy szansę”, złożonego przez nauczycieli. Opiekę nad młodzieżą sprawować będą: Pani Agnieszka  Dobrowolska, Pani Marta Zabrońska oraz Pan Marek Chmiel. Projekt przewiduje organizację warsztatów dziennikarskich, skierowanych do uczniów szkoły. Realizacja projektu rozpocznie się już w marcu tego roku i będzie trwać do marca 2013 roku.

"Edukacja dla Godności" organizowane przez Amnesty International

Realizowany będzie przez dwa semestry. Biorą w nim udział uczniowie klasy Ic1 i Ie2.

Warsztaty odbywają się w każdy czwartek i są prowadzone przez trenerów Amnesty International i koordynatorów na terenie szkoły. Celem projektu jest propagowanie działań związanych z obroną praw człowieka i walką z ubóstwem na świecie. Folder informacyjny znajduje się na gazetce szkolnej.Aktualne hasło projektu to: PRAWA CZŁOWIEKA= MNIEJ UBÓSTWA.