Rekrutacja

Rekrutacja

 

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Wszyscy kandydaci będą rekrutowani elektronicznie w ramach obowiązującego programu do rekrutacji.

W klasie pierwszej uczniowie realizują  większość przedmiotów w zakresie podstawowym.

W klasie drugiej i trzeciej realizują wybrane przedmioty w zakresie rozszerzonym, przygotowując się do matury.

 

  Założenia ogólne:

1. O przyjęcie do klas pierwszych liceum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum po złożeniu  w odpowiednim czasie dokumentów.

2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów  o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są niezależnie od kryteriów.

3. Opinia Poradni Specjalistycznej dołączona do dokumentów spełnia wyłącznie funkcję informacyjną i nie stanowi podstawy do przyjęcia kandydata bez spełnienia podstawowych kryteriów.
 
Wymagane dokumenty: 
 
1. Podanie (tylko na podaniach wydrukowanych ze strony https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat).
2. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
4. 2 fotografie o rozmiarach 30 x 42 mm ( podpisane na odwrocie: imię, nazwisko, data urodzenia,
      adres zamieszkania).   
 
Proponowane klasy i właściwe dla nich przedmioty  nauczania w zakresie rozszerzonym:
 

 

    Zasady szczegółowe:

  Przedmioty właściwe dla odpowiednich klas, których oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum będą przeliczane na punkty:

  MATEMATYCZNO - FIZYCZNA
  język polski   matematyka   fizyka   język angielski
  EKONOMICZNO- INFORMATYCZNA
  język polski   matematyka   geografia   język angielski
  BIOLOGICZNO - CHEMICZNA+angielski   język polski   matematyka   biologia   chemia
  BIOLOGICZNO - CHEMICZNA+matematyka
  język polski   matematyka   biologia   chemia
  BIOMEDYCZNA   język polski   matematyka   biologia   język angielski
  HUMANISTYCZNA
  język polski   matematyka   historia   język angielski
  JĘZYKOWA   język polski   matematyka   język angielski   język niemiecki
  POLICYJNA
  język polski   matematyka   geografia   język angielski

 

5. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z określeniem miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach dostępny jest na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

6. Szkolna Komisja Rekrutacyjna zastrzega możliwość nieprzyjęcia do klasy pierwszej kandydatów z oceną zachowania naganną lub nieodpowiednią .

 

Terminy rekrutacji

  1. 8 maj - 9 czerwiec 2017 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2. 8 maj - 27 czerwiec 2017 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy[1]

[1] ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w brzmieniu przed 26 stycznia 2017 r.

3. 23 - 27 czerwiec 2017 r.  do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

4. 30 czerwiec 2017 r.  do godz.10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

5. 30 czerwiec do 5 lipiec 2017 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

6. 7 lipiec 2017 r.  do godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

 

 

Przyjęci zostaną kandydaci według kolejności uzyskanych punktów –
do wyczerpania miejsc w danym oddziale.

 

Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

 

 

 


 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz