Daniel Koszczan – nauczyciel dyplomowany, pracuje jako nauczyciel od 2003 r. Ukończona uczelnia: Politechnika Lubelska - Inżynierskie Zastosowanie Informatyki. Dodatkowe kwalifikacje: „Informatyka w szkole” (studia podyplomowe) - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. Egzaminator ECDL.

Aleksandra Kozłowska - nauczyciel kontraktowy, pracuje jako nauczyciel od 2010 r.  Ukończone uczelnie: Uniwersytet Rzeszowski (licencjat), Politechnika Rzeszowska (magisterskie uzupełniające). Kierunek studiów: nauczanie matematyki i informatyki.

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców działającej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie


I. Postanowienia ogólne
1. Rada Rodziców uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie działa w oparciu o art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273 i Nr 80, poz. 542).
2. Ww. reprezentacja przyjmuje nazwę: Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie.


II. Skład i struktura Rady Rodziców
1. Rady oddziałowe (RO)
1.1 Rady oddziałowe są reprezentacją rodziców danego oddziału (klasy).
1.2 W skład rad oddziałowych wchodzi 3 rodziców uczniów danego oddziału.
2. Rada Rodziców (RR)
2.1 W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.
2.2 Regulaminowa liczba członków RR jest równa liczbie oddziałów (klas).
3. Prezydium Rady Rodziców (PRR)
3.1 Działalnością Rady Rodziców kieruje 3-5 osobowe prezydium składające się z:
- przewodniczącego
- zastępcy przewodniczącego
- sekretarza
- członków
4. Komisja rewizyjna (KRRR)
4.1 Pracę prezydium Rady kontroluje 3-osobowa komisja rewizyjna złożona z przewodniczącego i 2 członków.


III. Wybory do RO, PRR i KR
1. Wybory do RO
1.1 Członkowie rad oddziałowych wybierani są na zebraniu rodziców danego oddziału (klasy) – jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic – w głosowaniu tajnym.
1.2 Członek rady oddziałowej, który w tajnym glosowaniu uzyskał największą liczbę głosów zostaje przedstawicielem rady oddziałowej (klasy) w Radzie Rodziców (art. 53 ust. 2 p.1)
1.3 Wybory, o których mowa w pkt 1.1 odbywają się na pierwszym zebraniu rodziców danego oddziału (klasy) w każdym roku szkolnym.
2. Wybory do Prezydium Rady Rodziców (PRR) i Komisji Rewizyjnej (KR)
2.1 Wybory do PRR i KR odbywają się na plenarnym zebraniu RR, w obecności co najmniej połowy członków RR (połowy liczby przedstawicieli reprezentujących wszystkie RO (klasy), w głosowaniu tajnym.
2.2 Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.
2.3 PRR i KR konstytuują się na swoim pierwszym posiedzeniu.
2.4 Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.


IV. Tryb podejmowania uchwał przez RR, PRR i KRRR
1. Uchwały ww. organów podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.

V. Kompetencje organów RR, PRR i KRRR
1. Kompetencje Rady Rodziców określa art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty przywołanej w pkt 1 Postanowień ogólnych niniejszego Regulaminu.
2. Dodatkowo Rada Rodziców:
- wybiera PRR i KRRR, a także powołuje i odwołuje poszczególnych jej członków,
- na podstawie sprawozdania PRR i KRRR udziela absolutorium PRR,
- zatwierdza plan dochodów i wydatków RR na dany rok szkolny,
- ustala wysokość proponowanej dobrowolnej darowizny- "składki" - na fundusz RR,
- wybiera przedstawicieli RR do zespołów i komisji powoływanych przez dyr. szkoły,
3. Prezydium Rady Rodziców (PRR):
- reprezentuje RR przed dyrektorem szkoły i innymi organami szkoły, a także przed organem nadzorującym;
- opracowuje projekt planu dochodów i wydatków RR na dany rok szkolny oraz inne projekty uchwał dla RR;
- sporządza sprawozdanie z działalności PRR, w tym informację o wykonaniu planu dochodów i wydatków, w danym roku szkolnym i przedstawia je na zebraniu RR otwierającym nowy rok szkolny;
- zarządza funduszami RR, w oparciu o zatwierdzony przez RR plan dochodów i wydatków;
4. Komisja Rewizyjna Rady Rodziców (KRRR):
- kontroluje działalność PRR, w tym zasadność wydatkowania środków z funduszu RR i jej zgodność z zatwierdzonym planem wydatków,
- po zakończeniu roku szkolnego przeprowadza kontrolę działalności PRR i sporządza protokół z tej kontroli, który przedstawia na zebraniu RR otwierającym nowy rok szkolny,
- w oparciu o wyniki kontroli jw. przedkłada RR projekt uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium PRR.


VI. Sposób pracy RR, PRR i KRRR
1. RR zbiera się co najmniej raz w roku na początku nowego roku szkolnego. Zebrania zwołują przewodniczący RR lub dyrektor szkoły. Informację o planowanych zebraniach RR przekazuje się zainteresowanym co najmniej 7 dni przed datą planowanego zebrania.
2. Ramowy porządek zebrania plenarnego RR obejmuje:
- wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania (na zebraniu wyborczym, po zakończeniu kadencji PRR i KRRR),
- sprawozdanie PRR i KRRR,
- informację dyrektora szkoły,
- dyskusję,
- uchwalenie planu dochodów i wydatków,
- powołanie komisji skrutacyjnej (na zebraniu wyborczym, po zakończeniu kadencji PRR i KRRR),
- wybór nowych władz RR,
- składanie wniosków,
- podejmowanie uchwał


VII. Fundusze Rady Rodziców
1. RR gromadzi fundusze w celu wspierania działalności statutowej szkoły.
2. Fundusze RR pochodzą z darowizn rodziców uczniów - "składek rodziców" - oraz innych darowizn, spadków, zasądzonych nawiązek itp.
3. Środki finansowe RR przechowywane są na rachunku bankowym.
4. Decyzje o wydatkowaniu środków RR podejmuje PRR w oparciu o zatwierdzony plan dochodów i wydatków na dany rok szkolny. Osobami uprawnionymi do dysponowania rachunkiem RR są przewodniczący i zastępca przewodniczącego RR.
5. PRR przekazuje środki finansowe na rachunek środków specjalnych szkoły i określa cele, na które mają zostać przeznaczone.
6. Dyrektor szkoły przedstawia PRR i KRRR rozliczenie (rachunki i faktury) z poszczególnych transz przekazanych środków.
7. Obsługę finansowo-księgową RR zapewnia dyrektor szkoły.


VIII. Postanowienia końcowe
1. Członkowie wszystkich organów RR pełnią swoje funkcje społecznie.
2. Terminy zebrań RR i PRR i KRRR ogłasza się na tablicy ogłoszeń w szkole i stronie internetowej szkoły.
3. W ww. sposób, na początku nowego roku szkolnego, ogłaszane jest sprawozdanie z działalności RR przygotowane przez PRR.
Niniejszy Regulamin został uchwalany na zebraniu Rady Rodziców
23 września 2007