Matura

Matura

  Matura 2016/2017


        W załącznikach poniżej zamieszczone zostały dokumenty niezbędne w sesji egzaminacyjnej maturalnej 2016/2017:
 
  • terminy egzaminów,
komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017,
oraz wzory deklaracji maturalnych obowiązujących w sesji 2016/2017 (nowa i stara formuła),
- deklaracje można wypełnić komputerowo korzystając ze strony - https://deklaracja.edu.pl/ (należy pamiętać o wydruku dwustronnym i ręcznym podpisaniu oświadczenia).
 

 

Nowa formuła egzaminu maturalnego od 2015 roku

Obowiązuje
absolwentów liceów ogólnokształcących – od roku szkolnego 2014/2015.
Zakres wymagań
sprawdzanych na egzaminie maturalnym dla każdego przedmiotu określa podstawa programowa kształcenia ogólnego (Dz.U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 977).
Zasady przystępowania do egzaminu maturalnego
Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.
Obowiązkowy egzamin pisemny
język polski
poziom podstawowy
język obcy nowożytny
poziom podstawowy
matematyka
poziom podstawowy
przedmiot dodatkowy
poziom rozszerzony (w przypadku języka obcego nowożytnego - na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym)
Każdy absolwent przystępuje obowiązkowo do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego. Wyboru może dokonać spośród przedmiotów: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
Obowiązkowy egzamin ustny
język polski
bez określania poziomu
język obcy nowożytny
bez określania poziomu
Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w części pisemnej (na poziomie podstawowym).
Przedmioty dodatkowe (poziom rozszerzony)
absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów oprócz obowiązkowego przedmiotu dodatkowego.
W części pisemnej:
jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.
Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej (język łemkowski), język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński), język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), język polski, język regionalny (język kaszubski), matematyka, wiedza o społeczeństwie.
W części ustnej:
Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jako przedmiotu dodatkowego, może być zdawany tylko w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej z tego samego języka.
Wyboru dokonuje spośród:
język angielski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
język francuski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
język hiszpański (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
język niemiecki (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
język rosyjski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
język włoski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
język białoruski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
język litewski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)‎
język kaszubski jako język regionalny (bez określania poziomu)‎
Wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.
Warunki zdania egzaminu maturalnego
Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi:
a) otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej,
b) przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej.
 
Przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami
Do każdego przedmiotu, z którego można zdawać egzamin maturalny – zarówno w części ustnej, jak i pisemnej – został przygotowany Informator, który zawiera opis egzaminu oraz przykładowe zadania. W arkuszach egzaminacyjnych mogą wystąpić zadania odnoszące się do wszystkich wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w tym także zadania inne niż podane w Informatorze jako przykładowe. Jedynym skutecznym sposobem przygotowania do egzaminu maturalnego jest opanowanie wiadomości i umiejętności umożliwiających spełnienie wszystkich wymagań z podstawy programowej.
 
Nowa formuła egzaminu ustnego z języka polskiego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego
Egzamin trwa około 30 minut i składa się z trzech części:
przygotowania wypowiedzi monologowej,
wypowiedzi monologowej,
rozmowy z zespołem egzaminacyjnym.
Egzamin sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat.
Inspiracją do wypowiedzi jest tekst kultury.
Zdający losuje zadanie egzaminacyjne zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie
 
Zdający przygotowuje się do wygłoszenia wypowiedzi na wylosowany temat (może w tym czasie przygotować ramowy plan wypowiedzi, konspekt, notatki pomocnicze)
czas trwania:
nie więcej niż 15 minut
Zdający wygłasza wypowiedź monologową na zadany w poleceniu temat.
czas trwania: około 10 minut
Zdający uczestniczy w rozmowie z zespołem przedmiotowym (dotyczącej wygłoszonej wypowiedzi monologowej). Członkowie zespołu egzaminacyjnego nie mogą odwoływać się do faktów lub lektur nieprzywołanych w tej wypowiedzi. W trakcie rozmowy członkowie zespołu mogą prosić o dodatkowe wyjaśnienia, zachęcać do pogłębienia wybranych aspektów wypowiedzi.
czas trwania: około 5 minut
 
INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 -  plik
 
Terminy egzaminu maturalnego
Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od ‎maja do września.
Przeprowadza się trzy sesje egzaminu:
główną (w maju),
dodatkową (w ‎czerwcu)
poprawkową (w sierpniu).‎
Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE. (Harmonogram)
Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego  (Deklaracja)
Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu  (Komunikat)
Zwolnienie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z egzaminu maturalnego (Komunikat)

Świadectwo dojrzałości
Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE. Świadectwa i odpisy są przekazywane absolwentom, za potwierdzeniem odbioru, w szkole macierzystej, a w przypadku osób skierowanych na cały egzamin przez OKE – w szkole, w której zdawali egzamin.
Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane z egzaminów z każdego przedmiotu zdawanego w części ustnej oraz w części pisemnej. Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki z egzaminów ‎z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch ‎formach: (a) jako procent uzyskanych punktów oraz (b) jako pozycja na skali ‎centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od ‎posiadacza świadectwa. Wyniki egzaminów w części ustnej będą przedstawiane tylko ‎jako procent uzyskanych punktów.
W przypadku, gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego:
a) egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego
b) rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych w drugim języku nauczania
na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku odpowiednio egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego albo dodatkowych zadań egzaminacyjnych zdawanych w drugim języku nauczania wpisuje się "0%".
W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu wpisuje się "0%".
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2016 roku (Komunikat)
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2016 roku (Komunikat)

 

 

Załączniki: