Wróć
Stypendia w ramach projektu

2018-09-10

Wzorem lat ubiegłych Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego realizował będzie projekt pn. "Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ...

Wzorem lat ubiegłych Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego realizował będzie projekt pn. "Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2018/2019".

Program skierowany jest do uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, informatycznych oraz języków obcych.

Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy, tj. od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 400,00 zł brutto. Stypendium wypłacone zostanie w dwóch równych transzach po  2.000 zł

 

Kryteria udzielania wsparcia stypendialnego

Kryteria obowiązkowe:

  1. stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego lub uczęszczanie do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,
  2. nieuzyskiwanie w roku szkolnym 2018/2019 innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego ze środków unijnych,
  3. średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku 2017/2018, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,
  4. średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów (spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematycznych) na poziomie nie niższym niż 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku 2017/2018,
    z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń, 
  5. dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium (tj. rok 2017), nieprzekraczający kwoty 1348 zł, natomiast w przypadku, gdy członkiem rodziny ucznia jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dochód rodziny w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie może przekraczać kwoty 1528 zł. Dochód na jednego członka rodziny przekraczający odpowiednio kwoty 1348 zł i 1528 zł uniemożliwia otrzymanie stypendium. Zastrzega się, że w przypadku posiadania przez rodzinę ucznia gospodarstwa rolnego, dochód rodziny z tego tytułu ustalony zostanie na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r.w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. 
  6. osiągnięcie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego - co najmniej 150% łącznie z zakresu matematyki i języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym, lub rozszerzonym, albo co najmniej 150% łącznie z zakresu przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym, lub rozszerzonym,

Kryteria dodatkowe:

  1. szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, informatycznych i języków obcych,
  2. inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów matematyczno -  przyrodniczych, informatycznych i języków obcych.

Stypendium może otrzymać uczeń, który spełni wszystkie kryteria zapisane w ust.1 pkt 1 oraz przynajmniej jedno z kryteriów zapisanych w ust.1 pkt 2.

 

W Regulaminie przyznawania stypendiów zawarte zostały szczegółowe informacje nt. zakresu wsparcia, form wsparcia, kryteriów udzielania stypendiów, przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, trybu postępowania w sprawie o przyznanie stypendium, oceny formalnej i merytorycznej wniosków oraz udziału w projekcie.

Prosimy o zapoznanie ze szczególowymi informacjami dotyczącymi programu, które można śledzić na stronie: https://podkarpackie.edu.pl/index.php/aktualnosci-2

Osoby spełniające w/w kryteria proszone są o zgłoszenie się do pedagoga szkolnego.

Termin naboru od 10 do 21 września 2018 r.