21, 22

Rekrutacja

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Wszyscy kandydaci będą rekrutowani elektronicznie w ramach obowiązującego programu do rekrutacji.

Uczniowie kształcą się przez cztery lata. Przedmioty rozszerzone realizowane będą od pierwszej klasy.

Terminy rekrutacji
ZAŁOŻENIA OGÓLNE
  1. . O przyjęcie do klas pierwszych liceum mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej po złożeniu w odpowiednim czasie dokumentów.
  2. . Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są niezależnie od kryteriów.
  3. . Opinia Poradni Specjalistycznej dołączona do dokumentów spełnia wyłącznie funkcję informacyjną i nie stanowi podstawy do przyjęcia kandydata bez spełnienia podstawowych kryteriów.
PROPONOWANE KLASY
WYMAGANE DOKUMENTY
  1. . Podanie wygenerowane Nabór Vulcan Link
  2. . Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
  3. . Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  4. . 2 fotografie o rozmiarach 30 x 42 mm ( podpisane na odwrocie: imię, nazwisko, data urodzenia,adres zamieszkania).
  5. . Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły z określeniem miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach dostępny jest na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
  6. . Szkolna Komisja Rekrutacyjna zastrzega możliwość nieprzyjęcia do klasy pierwszej kandydatów z oceną zachowania naganną lub nieodpowiednią .
Przedmioty właściwe dla odpowiednich klas, których oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą przeliczane na punkty
Klasa
Matematyczno-fizyczna Język polski Matematyka Fizyka Język angielski
Ekonomiczna Język polski Matematyka Geografia Język angielski
Biologiczno-chemiczna Język polski Matematyka Biologia Chemia
Biomedycza Język polski Matematyka Biologia Język angielski
Językowa Język polski Matematyka Geografia Język angielski
Humanistyczna Język polski Matematyka Historia Język angielski