30, 9

Rekrutacja

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Wszyscy kandydaci będą rekrutowani elektronicznie w ramach obowiązującego programu do rekrutacji.

W klasie pierwszej uczniowie realizują większość przedmiotów w zakresie podstawowym.

W klasie drugiej i trzeciej realizują wybrane przedmioty w zakresie rozszerzonym, przygotowując się do matury.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE
  1. . O przyjęcie do klas pierwszych liceum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum po złożeniu w odpowiednim czasie dokumentów.
  2. . Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są niezależnie od kryteriów.
  3. . Opinia Poradni Specjalistycznej dołączona do dokumentów spełnia wyłącznie funkcję informacyjną i nie stanowi podstawy do przyjęcia kandydata bez spełnienia podstawowych kryteriów.
PROPONOWANE KLASY
WYMAGANE DOKUMENTY
  1. . Podanie pobrane ze strony Link
  2. . Świadectwo ukończenia gimnazjum.
  3. . Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  4. . 2 fotografie o rozmiarach 30 x 42 mm ( podpisane na odwrocie: imię, nazwisko, data urodzenia,adres zamieszkania).
  5. . Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z określeniem miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach dostępny jest na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
  6. . Szkolna Komisja Rekrutacyjna zastrzega możliwość nieprzyjęcia do klasy pierwszej kandydatów z oceną zachowania naganną lub nieodpowiednią .
Przedmioty właściwe dla odpowiednich klas, których oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum będą przeliczane na punkty
Klasa
Matematyczno-fizyczna Język polski Matematyka Fizyka Język Angielski
Ekonomiczno-informatyczna Język polski Matematyka Geografia Język Angielski
Biologiczno-chemiczna+Angielski Język polski Matematyka Biologia Chemia
Biologiczno-chemiczna+Matematyka Język polski Matematyka Biologia Chemia
Biomedyczna Język polski Matematyka Biologia Język angielski
Humanistyczna Język polski Matematyka Historia Język angielski
Językowa Język polski Matematyka Język angielski Język niemiecki
Policyjna Język polski Matematyka Geografia Język Angielski

Terminy Rekrutacji

Przyjęci zostaną kandydaci według kolejności uzyskanych punktów – do wyczerpania miejsc w danym oddziale.

Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej