15, 12
Wróć
Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020

2019-09-05

19 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, uchwałą Nr  67/1786/19 określił Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne ...

19 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, uchwałą Nr  67/1786/19 określił Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020” wraz z  załącznikami. W Regulaminie przyznawania stypendiów zawarte zostały szczegółowe informacje nt. zakresu wsparcia, form wsparcia, kryteriów udzielania stypendiów, przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, trybu postępowania w sprawie o  przyznanie stypendium, oceny formalno – merytorycznej wniosków oraz udziału w  projekcie.

Łączna kwota stypendium wynosi 4.000 zł

Kryteria udzielania wsparcia stypendialnego

 

Kryteria obowiązkowe:

 1. stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego lub uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie ogólne, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,
 2. nieuzyskiwanie w roku szkolnym 2019/2020 innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego ze środków unijnych, obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku szkolnego 2018/2019,
 3. średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 4,80
 4. średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów (spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematycznych) na poziomie nie niższym niż 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku szkolnego 2018/2019,
 5. dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny 2018, nieprzekraczający kwoty 1348 zł, natomiast w przypadku, gdy członkiem rodziny ucznia jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dochód rodziny w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie może przekraczać kwoty 1528 zł. W przypadku posiadania przez rodzinę ucznia gospodarstwa rolnego, dochód rodziny z tego tytułu ustalony zostanie przez pomnożenie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. ogłoszonego w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r.w sprawie wysokości przeciętnego dochody z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. 
 6. osiągnięcie wymaganego wyniku z egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego:
 • co najmniej 150% łącznie z matematyki i języka obcego z egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (dotyczy uczniów, którzy w roku szkolnym 2018/2019 ukończyli szkołę podstawową),
 • co najmniej 150% łącznie z zakresu matematyki i języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym, lub rozszerzonym, albo co najmniej 150% łącznie z zakresu przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym, lub rozszerzonym (dotyczy uczniów, którzy w roku szkolnym 2018/2019 lub w latach wcześniejszych ukończyli gimnazjum),
 1. opracowany Indywidualny Plan Rozwoju edukacyjnego,

 

Kryteria dodatkowe:

 1. szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, informatycznych i języków obcych,
 2. inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów matematyczno -przyrodniczych, informatycznych i języków obcych.
 1. Stypendium może otrzymać uczeń, który spełni wszystkie kryteria obowiązkowe, oraz przynajmniej jedno z kryteriów dodatkowych.
 2. Ustala się kryterium bonusowe w postaci osiągnięć ucznia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, wymienione na świadectwie szkolnym za rok nauki 2018/2019.

 

Uczniów spełniających powyższe kryteria prosimy o zgłoszenie się do pedagoga szkolnego do 13 września br.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z zasadami na stronie: https://www.podkarpackie.edu.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania-2

Planowany termin naboru wniosk&oacut