14, 33
Wróć
Konkurs z wiedzy o Francji: Francja wczoraj i dziś 17.03

2020-02-11

Konkurs z wiedzy o Francji : Francja wczoraj i dziś organizowany przez PWSZ w Tarnowie 17.03 . Zgłoszenia przyjmuje i ...

Konkurs z wiedzy o Francji : Francja wczoraj i dziś organizowany przez PWSZ w Tarnowie 17.03 . Zgłoszenia przyjmuje i udziela pomocy p.A.Mamczura i p.P.Wild

Regulamin konkursu: Konkursu wiedzy o Francji - Francja wczoraj i dziś w ramach Dni Frankofonii w PWSZ w Tarnowie 17 marca 2020 r., godz. 10.45 PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, budynek C, sala C017

1. Organizatorem Konkursu jest Zakład Filologii - nauczyciele akademiccy Filologii Romańskiej IH PWSZ w Tarnowie.

2. Konkurs jest adresowany do studentów i licealistów uczących się języka francuskiego i zainteresowanych Francją i kulturą francuską.

3. Celem konkursu jest pogłębienie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych i studentów wiedzy o Francji, jej kulturze, historii i języku. Konkurs ma się również przyczynić do popularyzacji francuskiego dziedzictwa kulturowego.

4. Konkurs obejmuje: a) wiedzę o Francji dotyczącą: • zamków w dolinie Loary: Amboise, Blois, Chambord, Cheverny, Chenonceau, Montrésor, Villandry, Azay-le-Rideau, Ussé, Angers • Moliera (życie i twórczość) oraz komedii pt. "Skąpiec" b) znajomość związków frazeologicznych, które w języku francuskim zawierają nazwy zwierząt oraz ich polskich odpowiedników (według listy podanej w aneksie nr 1)

5. Przygotowanie do Konkursu przebiega w trybie indywidualnym bądź pod opieką nauczyciela, na podstawie bibliografii podanej w pkt. 10 Regulaminu.

6. Do konkursu zgłaszają się dwuosobowe drużyny. Konkurs będzie miał charakter dwuetapowy: a) Etap pierwszy - eliminacje pisemne: drużyny odpowiadają na pytania dotyczące wiedzy o Francji oraz związków frazeologicznych, zgodnie z pkt. 4 Regulaminu. Po ocenie prac, Komisja konkursowa kwalifikuje do etapu drugiego 4 drużyny, które uzyskały najwięcej punktów. b) Etap drugi - eliminacje ustne: drużyny biorą udział w trzech rundach pytań. Komisja przyznaje punkty za poprawne odpowiedzi. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez drużyny, zwycięzców wyłania się na podstawie dodatkowych pytań.

7. W skład Komisji konkursowej wchodzą nauczyciele akademiccy Filologii Romańskiej IH PWSZ w Tarnowie.

8. Formularz zgłoszeniowy (załącznik) prosimy kierować na adres: a_kraszewska@pwsztar.edu.pl do dnia 10 marca 2020 r. Do Konkursu mogą przystąpić maksymalnie dwie dwuosobowe drużyny z każdej szkoły. Limit zgłaszanych drużyn nie dotyczy studentów PWSZ w Tarnowie.

9. W przypadku uczniów niepełnoletnich zgłaszających się indywidualnie, odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo w czasie przebywania na terenie Uczelni biorą rodzice/opiekunowie prawni.

10. Bibliografia: - Zamki nad Loarą , seria: Pascal Lajt, Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała 2016 - Encyklopedia PWN , hasło Molière (https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Moliere;3942798.html) - Molière, Skąpiec - załączona lista związków frazeologicznych (aneks nr 1) w oparciu o Szkice z frazeologii porównawczej francusko-polskiej i polsko-francuskiej autorstwa Leona Zaręby (Kraków 2004) 11. Obowiązuje znajomość poprawnej wymowy nazw zamków nad Loarą i frazeologizmów w języku francuskim.

12. Sytuacje i kwestie, których nie obejmuje powyższy Regulamin, rozstrzyga Komisja konkursowa, której decyzje są ostateczne.

13. Organizator zastrzega sobie prawo fotografowania i filmowania Konkursu oraz publikacji zdjęć na stronie internetowej Uczelni. 14. Niniejszy Regulamin obowiązuje jedynie w edycji Konkursu w roku 2020. mgr Małgorzata Pociecha dr Agata Kraszewska mgr Anna Grabowska mgr Carine Debarges-Dusza