21, 22
Wróć
Zarządzenie Wicedyrektora z dnia 24.03.2020

2020-03-24


Zgodnie z treścią Rozporządzenia MEN od dnia 26.03.2020 r. do dnia 10.04.2020 r. nauczanie uczniów w Liceum Ogólnokształcącym ...


Zgodnie z treścią Rozporządzenia MEN od dnia 26.03.2020 r. do dnia 10.04.2020 r. nauczanie uczniów w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Lubaczowie będzie odbywało się w trybie zdalnym za pośrednictwem elektronicznych środków komunikowania na odległość według poniżej przedstawionych zasad.

1. Zajęcia będą odbywały się przy użyciu dziennika elektronicznego, komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych oraz strony internetowej szkoły. O wykorzystaniu poszczególnych możliwości prowadzenia zajęć decydować będzie nauczyciel przedmiotu. Dopuszczalne jest wykorzystywanie innych środków komunikowania się na odległość na podstawie decyzji nauczyciela przedmiotu, po uzgodnieniu tego z uczniami danej klasy.

2. Zajęcia będą odbywać się codziennie w wymiarze godzinowym zgodnym z planem, który obowiązywał do czasu zawieszenia nauki w szkole.


3. Dopuszczona będzie zmiana dziennego rozkładu lekcji bez zmiany wymiaru godzinowego zajęć, na podstawie decyzji nauczyciela przedmiotu i po uzgodnieniu z uczniami danej klasy. Celem powyższego jest zapewnienie realizacji zajęć w przypadku problemów technicznych, które mogą występować podczas połączeń na odległość.

4. Udział w zajęciach dla uczniów posiadających dostęp do zdalnych środków komunikowania będzie obowiązkowy, a zwolnienie z nich może nastąpić zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w szkole.

5. W ramach prowadzonych zdalnie lekcji będzie realizowana podstawa programowa. Treści jej mogą być modyfikowane przez nauczyciela przedmiotu adekwatnie do ograniczeń wynikających z formy nauczania. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na: równomierne obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, konieczność zróżnicowania zajęć ze względu na możliwości psychofizyczne ucznia, łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich wykorzystania.

6. W ramach zajęć, które będą odbywały się w systemie na odległość nauczyciele przedmiotów będą monitorować postępy uczniów oraz weryfikować ich wiedzę i umiejętności, a także wystawiać oceny. Ocenianie wiedzy uczniów będzie odbywać się na podstawie zaproponowanych przez nauczycieli form.

7. W okresie prowadzenia zajęć w systemie komunikowania się na odległość funkcjonowanie szkoły będzie dokumentowane w e-dzienniku, w którym będą umieszczane na bieżąco oceny, tematy zajęć i ich rozkład oraz odnotowywany będzie udział uczniów.

8. Nauczyciele przedmiotów od dnia 26.03.2020 r. będą sukcesywnie przekazywać uczniom i rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym w postaci elektronicznej.

9. W okresie zdalnego nauczania będzie nadal funkcjonowała pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów. Porad będą udzielać Wychowawcy klas i Pani Pedagog ( kontakt poprzez pocztę elektroniczną: pedagog@lo-lubaczow.pl lub facebook)