21, 22
Wróć
Zarządzenie Wicedyrektora Szkoły

2020-04-16

Zgodnie z treścią Rozporządzenia MEN z dnia 10.04.2020 r. od dnia 15.04 do dnia 24.04.2020 r. nauczanie uczniów w Liceum Ogólnokształcącym ...

Zgodnie z treścią Rozporządzenia MEN z dnia 10.04.2020 r. od dnia 15.04 do dnia 24.04.2020 r. nauczanie uczniów w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Lubaczowie będzie odbywało się nadal w trybie zdalnym za pośrednictwem elektronicznych środków komunikowania na odległość według poniżej przedstawionych zasad. W tym czasie będą obowiązywały te same zasady dotyczące zdalnego nauczania przyjęte w terminie wcześniejszym

 

1. Zajęcia będą odbywały się przy użyciu dziennika elektronicznego, komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych oraz strony internetowej szkoły. O wykorzystaniu poszczególnych możliwości prowadzenia zajęć decydować będzie nauczyciel przedmiotu. Dopuszczalne jest wykorzystywanie innych środków komunikowania się na odległość na podstawie decyzji nauczyciela przedmiotu, po uzgodnieniu tego z uczniami danej klasy.

2. Zajęcia będą odbywać się codziennie w wymiarze godzinowym zgodnym z planem, który obowiązywał do czasu zawieszenia nauki w szkole.

3. Dopuszczona będzie zmiana dziennego rozkładu lekcji bez zmiany wymiaru godzinowego zajęć, na podstawie decyzji nauczyciela przedmiotu i po uzgodnieniu z uczniami danej klasy. Celem powyższego jest zapewnienie realizacji zajęć w przypadku problemów technicznych, które mogą występować podczas połączeń na odległość.

4. Udział w zajęciach dla uczniów posiadających dostęp do zdalnych środków komunikowania będzie obowiązkowy, a zwolnienie z nich może nastąpić zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w szkole.

5. W ramach prowadzonych zdalnie lekcji będzie realizowana podstawa programowa. Treści jej mogą być modyfikowane przez nauczyciela przedmiotu adekwatnie do ograniczeń wynikających z formy nauczania. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na: równomierne obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, konieczność zróżnicowania zajęć ze względu na możliwości psychofizyczne ucznia, łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich wykorzystania.

6. W ramach zajęć, które będą odbywały się w systemie na odległość nauczyciele przedmiotów będą monitorować postępy uczniów oraz weryfikować ich wiedzę i umiejętności, a także wystawiać oceny. Ocenianie wiedzy uczniów będzie odbywać się na podstawie zaproponowanych przez nauczycieli form.

7. W okresie prowadzenia zajęć w systemie komunikowania się na odległość funkcjonowanie szkoły będzie dokumentowane w e-dzienniku, w którym będą umieszczane na bieżąco oceny, tematy zajęć i ich rozkład oraz odnotowywany będzie udział uczniów.

8. Nauczyciele przedmiotów od dnia 15.04.2020 - 24.04.2020r. będą sukcesywnie przekazywać uczniom i rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym w postaci elektronicznej.

9. W okresie zdalnego nauczania będzie nadal funkcjonowała pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów. Porad będą udzielać Wychowawcy klas i Pani Pedagog ( kontakt poprzez pocztę elektroniczną: pedagog@lo-lubaczow.pl lub facebook)