13, 22
Wróć
Stypendia w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021

2020-09-14

Wzorem lat ubiegłych Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego realizował będzie projekt pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – ...

Wzorem lat ubiegłych Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego realizował będzie projekt pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021”

Program skierowany jest do uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, informatycznych oraz języków obcych.

Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 400,00 zł brutto.

Kryteria udzielania wsparcia stypendialnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne  - klasa I

 1. kryteria obowiązkowe przyznawania stypendiów:
 1. pobieranie nauki w klasie I szkoły ponadpodstawowej, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,
 2. nieuzyskiwanie w roku szkolnym 2020/2021 innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego ze środków unijnych,
 3. średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 4,80,
 4. średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów (spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematycznych) na poziomie nie niższym niż 5,00,
 5. dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, nieprzekraczający kwoty 1685,00 zł, natomiast w przypadku, gdy członkiem rodziny ucznia jest dziecko niepełnosprawne, dochód rodziny w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie może przekraczać kwoty 1910,00 zł
 6. osiągnięcie co najmniej 150% łącznie z matematyki i języka obcego z egzaminu ósmoklasisty.
 1. kryteria dodatkowe przyznawania stypendiów:
 1. szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, informatycznych i języków obcych,
 2. inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów matematyczno -przyrodniczych, informatycznych i języków obcych.
 1. Stypendium może otrzymać uczeń, który spełni wszystkie kryteria obowiązkowe oraz przynajmniej jedno z kryteriów dodatkowych.

 

Kryteria udzielania wsparcia stypendialnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne  - klasy II i III.

 1. kryteria obowiązkowe przyznawania stypendiów:
 1. pobieranie nauki w klasie II lub III szkoły ponadpodstawowej, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,
 2. nieuzyskiwanie w roku szkolnym 2020/2021 innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego ze środków unijnych,
 3. średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 4,80,
 4. średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów (spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematycznych) na poziomie nie niższym niż 5,00,
 5. dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, nieprzekraczający kwoty 1685,00 zł, natomiast w przypadku, gdy członkiem rodziny ucznia jest dziecko niepełnosprawne, dochód rodziny w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie może przekraczać kwoty 1910,00 zł,  

2) kryteria dodatkowe przyznawania stypendiów:

 1. szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, informatycznych i języków obcych,
 2. inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, informatycznych i języków obcych.

2. Stypendium może otrzymać uczeń, który spełni wszystkie kryteria obowiązkowe oraz przynajmniej jedno z kryteriów dodatkowych.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi programu stronie: https://www.podkarpackie.edu.pl/index.php/aktualnosci-2

Osoby spełniające w/w kryteria proszone są o zgłoszenie się do pedagoga szkolnego do piątku 18 września br.

Termin naboru od 14 do 25 września 2020 r.<