25, 9
Wróć
Pani Elżbieta Ciemięga Profesorem Oświaty

2020-10-15

 Informujemy o szczególnym osiągnięciu naszej Polonistki - Pani Elżbiety Ciemięgi , która uzyskała tytuł honorowy Profesora Oświaty

14 października Pani ...

 Informujemy o szczególnym osiągnięciu naszej Polonistki - Pani Elżbiety Ciemięgi , która uzyskała tytuł honorowy Profesora Oświaty

14 października Pani Elżbieta Ciemięga wzięła udział w ogólnopolskich obchodach Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Podczas uroczystości Pani Ciemięga otrzymała przyznany przez Ministra D. Piontkowskiego tytuł Profesora Oświaty.

Link do strony MEN z relacją z uroczystości: https://www.gov.pl/.../dzien-edukacji-narodowej-14-10-2020

Tytuł honorowy profesora oświaty nadawany jest po rozpatrzeniu wniosku kandydata przez Kapitułę do Spraw Profesorów Oświaty, która bierze pod uwagę: 1. Jakość pracy prowadzonej z uczniami, w tym:

a. osiągnięcia dydaktyczne lub wychowawcze w pracy z uczniami, w tym osiągnięcia w pracy z uczniami niepełnosprawnymi lub z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,

b. wyniki uczniów nauczyciela uzyskiwane ze sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, c. osiągnięcia uczniów nauczyciela uzyskiwane w konkursach, turniejach i olimpiadach;

2. pozytywne oddziaływanie na nauczycieli, w tym:

a. stwarzanie swoją postawą wzorca nauczyciela i wychowawcy,

b. dzielenie się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym,

c. pełnienie funkcji doradczych lub eksperckich w systemie oświaty, systemie pomocy społecznej lub postępowaniach w sprawach nieletnich;

3. wysoki poziom kultury pedagogicznej kandydata, w tym:

a. wybitną umiejętność prowadzenia dialogu z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami,

b. umiejętność stawiania wymagań mobilizujących uczniów do pracy nad własnym rozwojem,

c. wysoki poziom kultury języka.

Kapituła bierze także pod uwagę szczególne osiągnięcia kandydata związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, takie jak:

1. opracowanie własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania cieszącego się uznaniem nauczycieli;

2. uznany dorobek zawodowy potwierdzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami ministra, kuratora oświaty lub organów prowadzących szkoły i placówki;

3. znaczący udział w przygotowaniu zawodowym przyszłych nauczycieli; 4. publikacje dotyczące oświaty i problematyki edukacyjnej.